Sh. Kamal Babu Murarka 

S/o Mahavir Prasad Murarka